AVG privacyreglement en handboek/ kwaliteitsstatuut

Privacyreglement

Een orthopedagoog is verplicht een dossier aan te leggen, met alle gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor de professionele relatie met de cliënt. De dossierplicht is vastgelegd in de wet Wgbo en de beroepscode van de Nederlandse vereniging van orthopedagogen (NVO).

Per 25 mei 2018 vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze versterkt uw privacyrechten en geldt binnen de hele Europese Unie. De Engelse naam voor de AVG is General Data Protection Regulation (GDPR).

Op grond van de AVG is er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren, aan de hand van hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt.

Wat veranderde per 25-5-2018:  (NVO 6-4-2018)

De AVG geeft aan dat men dossiers niet langer mag bewaren dan nodig is. De Jeugdwet en de Wgbo geven echter een bewaartermijn van 15 jaar. Hierdoor mag men in deze sectoren niet zelf kiezen wat men ‘nodig’ vindt. In de NVO Beroepscode is alle relevante specifieke wetgeving (uit de Jeugdwet en de Wgbo)  overgenomen. Dit betekent dat er door de AVG nauwelijks iets verandert in de relatie tussen cliënt en orthopedagoog: beroepsgeheim, dossierrechten, positie gezaghebbende ouders, al deze zaken blijven ongewijzigd. Met één uitzondering: als een orthopedagoog toestemming aan een cliënt vraagt voor het delen van informatie met anderen, dan moet de orthopedagoog daarbij vermelden dat de cliënt zijn toestemming (voor de toekomst) altijd weer in kan trekken. Deze verplichting staat niet in de NVO Beroepscode maar moet op grond van de AVG wel door orthopedagogen worden nageleefd. Daarnaast geldt dat de AVG nog meer dan de huidige wetgeving er aan hecht dat orthopedagogen hun cliënten bij de start van het traject  goed informeren over het doel van dossiervorming, de gegevens die daarin worden opgenomen en de rechten die cliënten kunnen uitoefenen.
Tevens moet er op de website een privacyverklaring worden opgenomen met daarin: waarom er een dossier wordt aangelegd, welke informatie daarin wordt opgenomen, de bewaartermijn, de rechten die cliënten ten aanzien van hun dossier kunnen uitoefenen (inzage, afschrift, correctie, eigen verklaring en verzoek om vernietiging) en hoe ze dat kunnen doen. Van een instelling of eigen praktijk vraagt de AVG ook dat er een register wordt aangelegd waarin wordt beschreven welke gegevensverwerkingen plaats vinden, wat het doel daarvan is en op grond van welke wet dit gebeurt.
Daarnaast is de AVG voor orthopedagogen met een eigen praktijk een goede aanleiding om nog eens te kijken naar de wijze waarop de gegevens van cliënten beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen virussen, spam en andere vormen van ongeoorloofde toegang.

U vindt het privacyreglement van Elevare hier: privacyreglement-Elevare.

Voor meer informatie over de AVG, klikt u hier: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Het handboek (concept) / kwaliteitsstatuut is op te vragen via mail.